در نرم افزار پارسیپل تمامی ارتباطات یک طرفه، دو طرفه و

FULL QUERY

وجود دارند

سایر امکانات:

آخرین اخبار:

ارتباط یک طرفه / ارتباط دوطرفه / FULL QUERY

نصب نرم افزار ارتباط با شبکه دستگاه ها شامل کنترل کیفی یکپارچه آزمایشگاه و توانائی استفاده از بارکد بدون نیاز به اسکنر دستگاه می باشد. چک جوابها با روش های مرسوم و متنوع کنترل کیفی در زمان انتقال به انجام میرسد. منحنی اتوماتیک جوابها در هر زمان قابل دسترسی می باشد.

تمامی آزمایشگاه های مکانیزه ایران از سیستم پارسیپل استفاده می کنند

شما چطور؟؟؟