رونمایی از امکانات جدید در خصوص تلگرام و ربات تلگرام در نرم افزار آزمایشگاهی پارسیپل خودران: