پارسیتل: آزمایشگاه شما همیشه در دستانتان است

نرم افزار جامع آزمایشگاهی پارسیپل

سایر امکانات:

آخرین اخبار:

موبایل مدیریتی

پارسی تل : Parsitelبرنامه های اندروید مدیریت ، پزشک ، ارسالی و بیماراندروید مدیریت شامل تایید جواب ، دستور تکرار تست، دستور اینریویو حضوری، ناقصی ها، اشتراک گذاری جواب: پزشک و بیمار و ارسالی، آمار درآمد و گزارشات مالی و صندوق، کنترل سخت افزارها و شرایط دما و رطوبت سنج ، کنترل مراحل حضوری بیمار، سرعت و راندمان کاربران و هشدار های بموقع، ارسال پیغام مدیریتی به پارسیپل جهت هماهنگی و سرویس. تحویل این آیتم در طی پشتیبانی تضمینی یکساله انجام خواهد شد .اندروید سردر ایستگاهها شامل نمایش اتوماتیک شماره بیماران، نمایش عکس کاربر آزمایشگاه در ایستگاه، بنر اطلاعاتی و قابلیت نمایش مقدار انتظار بیمار میباشد.

تمامی آزمایشگاه های مکانیزه ایران از سیستم پارسیپل استفاده می کنند

شما چطور؟؟؟