خدمات پاتولوژی

نرم افزار جامع آزمایشگاهی پارسیپل

سایر امکانات:

آخرین اخبار:

پاتو لوژي اتوماسیون جامع آزمایشگاهی (پاجا)

o پذیرش:

 پاتو لوژي اتوماسیون جامع آزمایشگاهی (پاجا)
 قابلیت پذیرش مشترك با کلینیکال
 اورژانس
VIP  نسخ ارسالی
 نسخ مشترك
 اتوکامپلیت شماره و نام تست و پزشک
 پروسه تحویل جواب به بیمار – قابلیت ادغام با کلینیکال
 کیوماتیک نمونه برداري تاچ – قابلیت ادغام با کلینیکال
 پروسه سوال و جواب – قابلیت ادغام با کلینیکال
 نمونه، محل برداشت، طریقه برداشت، لام، بارکد
 توانایی ادغام صفحه پذیرش پاتولوژي و کلینیکال.

o قابلیت و انعطاف ادغام صندوق، حسابداري با کلینیکال.
o حسابداري اتوماتیک و ادغامی با کلینیکال
o کد بندي شاخه هاي تجزیه نمونه.
o پروسه اطلاعات Gross(اتاق پاس)، Macroscopy و عکس برداري و قرار دادن اتو ماتیک در جواب.
o اطلاعات بلوك.
o پروسه اطلاعات Slide(لام)، عکس برداري و تشخیصی.
o کد هاي ICD9.
o استفاده به د لخواه از بر چسب و بارکد.
o گزارش جواب شامل عکس هاي Gross و Microscopy.
o توانائی ادغام فایل بیمه آزمایشگاه کلینیکالوآناتومیکال پاتولوژي.

آزمایشگاه های مکانیزه در ایران از سیستم پارسیپل خودران استفاده می کنند

شما چطور؟؟؟

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پارسیپل خودران می باشد.
با افتخار قدرت گرفته از:

طراحی توسط: یونس محبی