پارسی تمپ

پارسی تمپ در نرم افزار آزمایشگاهی پارسیپل خودران

پارسی تمپ شامل بخشی از نرم افزار آزمایشگاهی پارسیپل و سخت افزار های منحصر به فردی است که با بسته نرم افزاری گفته شده، به صورت بیسیم در ارتباط هستند.

Wireless

دماسنج

رطوبت سنج

مایع سنج

SMS خارج از بازه قابل قبول / بازگشت به نرمال

SMS خرابی سیستم / بازگشت به نرمال

کالیبراسیون

موبایل و محل جداگانه قابل پیگیری برای هر سیستم

امکانات اتوماسیون اداری پارسیپل خودران

 • جواب یکجا در نرم افزار آزمایشگاهی پارسیپل

 • پارسی لب تحولی نوین در اتوماسیون آزمایشگاهی

 • ربات تلگرام آزمایشگاهی

 • نرم افزار ژنتیک

 • انبارداری در نرم افزار آزمایشگاهی پارسیپل خودران

 • صندوقداری طلایی

 • وب سایت آزمایشگاهی و جواب دهی آنلاین

 • پاتولوژی اتوماسیون جامع آزمایشگاهی (پاجا)

 • کنترل کیفی

 • موبایل مدیریتی (پارسیتل)

 • ارتباط یک طرفه / ارتباط دوطرفه / FULL QUERY

 • اتوماسیون حضوری در نرم افزار آزمایشگاهی پارسیپل خودران

 • ارتباط آزمایشگاهها (DREAM LAB)