نمونه گیری از راه دور

ربات تلگرام

خدمات کلینیکال

خدمات ژنتیک

خدمات پاتولوژی

ارتباط رویایی

آزمایشگاه ها

پارسیپل، قلب تپنده آزمایشگاه

نرم افزار جامع آزمایشگاهی پارسیپل

سایر امکانات:

آخرین اخبار:

کنترل کیفی:

ورود اتوماتیک اطلاعات / کنترل کیفی دقیق و آسان

  • تعریف کنترل ها با شماره لات نامبر و نمایش اتو ماتیک منحنی در ژورنال دستگاه و بطور مستقل .
  • ستفاده از کیت و لات نامبر کیت بطور اتوماتیک .
  • چک جواب کنترل با روش های انتخابی و مرسوم همراه با نمایش لحظه اي منحنی قبل و بعد از انتقال کنترل .
  • قابلیت محاسبه مقادیر انحراف از معیار و ضریب انحراف با استفاده از زمانهای دلخواه و استفاده از آن در منحنی کنونی .
  • قابلیت استفاده کامل در رابطه با دستگاه و انتقال و رسم منحنی و همچنین نمایش زمان کالیبراسیون هر دستگاه در منحنی .
  • کنترل دسترسی ، امنیت اطلاعات و پیگیری تغییرات .
  • اتوماتیک : چک کردن جوابها با روش های گوناگون و مرسوم .
  • توانايي غیر اتو ماتیک (دستي)
  • محاسبه ماهانه انحراف معيار و ضريب انحراف بصورت اتوماتيك (تنظيماتي و دلبخواه) .

تمامی آزمایشگاه های مکانیزه ایران از سیستم پارسیپل استفاده می کنند

شما چطور؟؟؟