خدمات تحت وب
ارتباط آزمایشگاه ها /

خدمات تحت وب

سیستم یکپارچه
بهره مندی از تمامی امکانات سیستم

سیستم یکپارچه

آسوده خاطر مدیریت کنید
حداقل دخالت انسانی /

آسوده مدیریت کنید

ارتباط با دستگاههای آزمایشگاهی
Full Query / /

دستگاههای آزمایشگاهی

سیستم اتوماسیون منطقه حضوری
درج اطلاعات پیش از پذیرش / کنترل مشتریان / کنترل افراد منتظر

سیستم اتوماسیون منطقه حضوری

سیستم اتوماسیون آزمایشگاهی، بدون محدودیت

نرم افزار را مطابق با شرایط آزمایشگاه سفارشی کنید، کنترل و پیگیری کنید و بدون محدودیت آزمایشگاه را گسترش دهید.

درباره

محصولات

تماس