17 مرداد 1402

Laboratory Automation Systems

Laboratory Automation – A DefinitionThe term “automation” first appeared in 1936. Harder used it to describe the transfer of work tasks to machines in a production […]
17 مرداد 1402

مکانیزاسیون فرآیندها با BPMS

اجرای فرآیندها در حالت کاغذی مشکلات زیادی را برای سازمان‌ها خواهد داشت. از سوی دیگر مکانیزه کردن فرآیندها با روش‌های سنتی مهندسی نرم‌افزار و صرفا بر […]